About Us

WE'RE HIRING: 

TIỆM CẦN TUYỂN THỢ: nam or nữ, full time/part time có kinh nghiệm bột, Dip, Bio-gel,Waxing, tay chân nước. Có benifit cuối năm. Bao lương  theo khả năng nếu cần 

PLEASE CALL: (805) 714 - 4535 DON!!